Eettiset ohjeet

Oy Woikoski Ab:n eettiset ohjeet   

Yhtiömme liiketoimintaa ohjaavat seuraavat eettiset periaatteet:

1.  Toiminnan lainmukaisuus

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyviä tuotantotapoja (GMP).
 • Emme suvaitse liiketoiminnassamme korruptiota, ja vaadimme, että myös työntekijämme ja yhteistyökumppanimme eivät saa antaa tai vastaanottaa mitään lahjuksia tai muita etuja, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon.
 • Emme hyväksy pakko- tai lapsityövoimaa tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia ja edellytämme samaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.

2.  Henkilöstöpolitiikka ja työntekijöiden hyvinvointi

 • Arvostamme jokaisen työntekijämme työtä ja kohtelemme henkilöstöämme tasa-arvoisesti.
 • Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää esim. iän, sukupuolen, etnisen tausta, uskonnon, poliittisen kannan tms. takia.
 • Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ammatillisesti.
 • Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin kattavan työterveyshuollon avulla, ja tuemme myös vapaa-ajan liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia.
 • Järjestämme säännöllisiä kehityskeskusteluja työntekijöille ja heidän esimiehilleen.
 • Teemme säännöllisesti henkilöstön työtyytyväisyyskyselyjä.
 • Pidämme yhteistoimintaa henkilöstömme kanssa tärkeänä toteuttaen sitä päivittäisessä työskentelyssä. Jatkuvalla vuorovaikutuksella voimme kehittää työpaikan yhteisiä näkemyksiä.

3.  Työturvallisuus

 • Huolehdimme, että kaikilla työntekijöillämme on mahdollisimman turvallinen työympäristö.
 • Perehdytämme uudet työntekijämme tehtäviinsä hyvin ja noudatamme laadittuja toimintaohjeita.
 • Laadimme raportit läheltäpiti- ja onnettomuustilanteista yhä paremman työturvallisuuden varmistamiseksi jatkossa.

4.  Laatu

 • Varmistamme tuotteidemme laadun jatkuvan seurannan ja analysoinnin avulla.
 • Vastaamme siitä, että tuotteemme ovat niille asetettujen laatuvaatimusten mukaisia.
 • Toimintamme perustuu standardisoituihin laatujärjestelmiin, ja olemme sitoutuneet laatujärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen.

5.  Ympäristötavoitteet

 • Ympäristöjärjestelmämme perustuu standardiin ISO 14001.
 • Kunnioitamme luonnonarvoja ja noudatamme ympäristölainsäädäntöä.
 • Huolehdimme toimintamme edellyttämistä viranomaisluvista.
 • Olemme sitoutuneet Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaan, joka on teollisuuden pitkäikäisin ja tunnustetuin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma. Toteutamme ohjelmaa ottamalla ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassamme mm. asettamalla tavoitteita, jotka saavuttamalla muutamme toimintaamme yhä enemmän ympäristöystävällisemmäksi.
 • Pyrimme energiatehokkaaseen ja ympäristöä vähemmän rasittavaan toimintaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

6.  Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Osallistumme aktiivisesti toimialaamme koskeviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin.
 • Olemme sitoutuneet jatkuvaan viranomaisyhteistyöhön, jonka tarkoituksena on lisätä ja helpottaa yritysten ja valtion hallintoelinten välistä yhteistyötä.

7.  Talous

 • Hoidamme yrityksen omaisuutta hyvin ja noudatamme hyvää kirjanpitotapaa.
 • Yrityksen tavoitteena on toimia mahdollisimman tuottavasti, tuottaa tulosta ja siten lisätä työpaikkojen määrää.

8.  Eettisten ohjeiden noudattaminen

 • Edellytämme, että kaikki työntekijät noudattavat yrityksemme eettisiä ohjeita, joissa on esitetty Oy Woikoski Ab:ssä harjoitettavaa liiketoimintaa koskevat perusvaatimukset.
 • Mikäli ilmenee, että eettisiä ohjeita on laiminlyöty, asia tutkitaan ja ryhdytään toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.