Flytgasen blir skattepliktig 1 januari 2016

Nestekaasun valmistevero, nestekaasu, teräspullo, komposiittipullo

Lagen om punktskatt på flytande bränslen ( 1462/1994) ändras den 1 januari 2016 genom en lagändring (378/2015) som innebär att skattefriheten för flytgas ( gasol) tas bort. Till följd av ändringen uttas för flytgas som änvänds i motorer och för uppvärmning - i likhet med andra bränslen för uppvärmning, kraftproduktion och arbetsmaskiner - en energiinnehållsskatt baserad pä bränslets energiinnehåll och en koldioxidskatt baserad på det specifika utsläppet av koldioxid vid förbränningen. Dessutom uttas en försörjningsberedskapsavgift. Ändringen berör inte flytgas som säljs i detaljhandelsförpackningar som är mindre än 1000 gram.

På flytgaspriset lägger Oy Woikoski Ab från och med 1 januari 2016 till en punktskatt, som är 24,93 cent/ kg moms 0 %.

Skatten gäller alla våra flyktgasleveranser från och med 1 januari 2016 och den har egen rad på fakturan. På punktskatten tillkommer moms med 24 %. Följande punktskatter gäller för flytgas under 2016:

•             Energiskatt                      8,50 cent/kg moms 0 %

•             Koldioxidskatt                16,32 cent/kg moms 0 %

•             Försörjningsberedskapsavgift    0,11 cent/kg moms 0 %

Alla användning av flytgas i hushållen kommer att bli skattepliktig. Skattefri användning av flytgas förekommer endast i vissa produktionsprocesser. Beslut om skattefrihet fattas alltid av Tullen. För konsumenter innebär skatten en prishöjning med några euro beroende på flaskstorlek. Exempelvis blir en 11 kilos stålflaska cirka tre euro dyrare.

Mer information: Tullens punktskatteinformation, tfn 0295 523 21, eller e-post valmisteveroneuvonta@tulli.fi

Sidor