Kontroll av flaskor och system

Återkommande besiktning av gasflaskor

Vid återkommande besiktningar utförs provtryckning av gasflaskorna och kontroll av ut- och insidan, tomvikten konstateras och utrustning och märkning kontrolleras. Flaskan blästras på utsidan, målas och stämplas med kontrolltidpunkt på flaskans skulderdel.

Återkommande besiktning av kundägda flaskor betalas av ägaren, återkommande besiktning av hyresflaskor av Woikoski.

Besiktningsintervallet för gasflaskor är i de flesta fall 10 år. För giftiga och frätande gaser är intervallet tre eller fem år.

Den återkommande besiktningen är en lagstadgad periodiskt utförd besiktning av tryckkärl. Påfyllningsbara tryckkärl ska återkommande kontrolleras och testas av en godkänd inrättning (Kommunikationsministeriets förordning 171/2009, punkt 6.2.1.6).

Kontroll av distributionssystem

Kunder som använder stora mängder gas har nytta av regelbunden service och kontroll av sina distributionssystem. Man kan garantera gasens kvalitet och hålla driftkostnaderna i schack, eftersom t.ex. gasläckor ökar kostnaderna och medför säkerhetsrisker.

Avtal om konditionskontroll

Gasdistributionssystemet består av en tryckregleringscentral, rörledningar, ventiler och uttagspunkter.

Avtal om årlig konditionskontroll omfattar:

  • Gascentral: bl.a. kontroll av ventilationen i utrymmet, kontroll av styrsystemets funktion samt kontroll (och byte) av slangar, filter och ventiler.
  • Distributionsnät: bl.a. visuell kontroll och kontroll av nätets täthet.
  • Uttagspunkter: bl.a. kontroll av täthet och slangar samt byte av filter.
  • Besiktningsrapport till kunden.