Periodisk besiktning av flaskor

Besiktningsintervallet för gasflaskor är i de flesta fall 10 år. För giftiga och frätande gaser är intervallet tre eller fem år.

I besiktningen ingår

  • yttre och inre kontroll
  • provtryckning
  • fastställande av tomvikt
  • kontroll av flaskornas utrustning och märkning

Efter besiktningen blästras utsidan på flaskan och målas och besiktningstidpunkten stansas på flaskans skulderdel.

Återkommande besiktning av kundägda flaskor betalas av ägaren, återkommande besiktning av hyresflaskor av Woikoski.

 

Den återkommande besiktningen är en lagstadgad periodiskt utförd besiktning av tryckkärl. Påfyllningsbara tryckkärl ska återkommande kontrolleras och testas av en godkänd inrättning (Kommunikationsministeriets förordning 171/2009, punkt 6.2.1.6).