Information om medicinskt syre

Iaktta säkerhetsanvisningarna för användning av gaser. Läs bipacksedeln innan du använder medicinsk gas.

Medicinsk syrgas AWO 100 %, komprimerad

Egenskaper: Färglös, luktlös och smaklös gas, brandfrämjande, oxiderande.

Användning: Hypoxi, i samband med anestesi, klusterhuvudvärk och högtryckssyrgasbehandling.

Bipacksedel, egenvårdsprodukt 

Bipacksedel, receptbelagd produkt 

 

Medicinskt syre AWO 100 %, kryogen

Egenskaper: blåaktig, mycket kall vätska (-183 °C), något tyngre än vatten.

Användning: används rördistribuerat i gasform vid andningsbehandling, i operationssalar och patientrum.

Bipacksedel