Säkerhet

Gaser beter sig olika beroende på deras typ och form. Gaser ska alltid hanteras med försiktighet och med iakttagande av anvisade säkerhetsrutiner.

För att underlätta identifikationen av gasflaskor är de försedda med olika färger och markeringar.

Exempel: syrgas

Syrgas är en färglös, luktfri, smakfri och giftfri gas. Den är oxiderande och starkt brandfrämjande. Luftens normala syrehalt (O2) är 21 %. Om halten stiger med tre procentenheter till 24 procent fördubblas förbränningen.

Hos människor yttrar sig ändringar i syrehalten som syrebrist eller syreöverskott. Syrebrist (under 17 %) orsakar i sin mildaste form svaghet eller medvetslöshet. Syreöverskott (21–75 %) kan orsaka illamående, yrsel och andningssvårigheter. Effekterna beror på individuella orsaker (t.ex. personens allmäntillstånd).

Transport, hantering och förvaring av gasflaskor

Transportanvisningar för gasflaskor

 • Flaskventilens skyddskåpa ska alltid sitta på under transport och vid minsta förflyttning.
 • Gasflaskor och backar ska bindas fast med lastlinor.
 • Medicinsk gas transporteras på täckta flak eller täckta med specialtillverkade skyddshuvor.

Anvisningar för hantering

 • Använd nödvändig skyddsutrustning: skyddsskor, skyddsglasögon, långärmad skjorta/jacka, handskar.
 • Utsätt inte flaskorna för stötar. Buckliga flaskor godkänns inte vid besiktningen.
 • Acetylenflaskor ska alltid hanteras och förvaras i upprätt läge.
 • Använd hjälpmedel vid lastning och hantering: flaskkärra, pumpkärra, bomlift, fordonstruck.

Anvisningar för lagring av gasflaskor

 • Flaskorna ska förvaras på för ändamålet avsedd välventilerad plats.
 • Inga andra varor än gasflaskor får förvaras i lagret.
 • Utrymmet måste vara brandsäkert och vara beläget långt från värme- eller antändningskällor. Det är förbjudet att röka och göra upp eld i närheten av lagret.
 • Endast behörig personal har tillträde till lagret.
 • Området ska märkas ut tydligt med varningsskyltar enligt gällande bestämmelser.
 • Lagring av större gasmängder ska planeras i samarbete med gasleverantörer och brandmyndigheter.
 • Gasflaskorna ska förvaras stående och hindras från att falla omkull.
 • Flaskventilerna ska vara stängda och skydden/kåporna sitta på.
 • Tomma och fulla flaskor ska förvaras separat.
 • Gaser som reagerar tillsammans ska förvaras åtskilt (brännbara och oxiderande gaser).
 • Gasol ska förvaras minst fem meter ifrån andra gasflaskor.