Rättsligt meddelande

Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

Denna webbplats ägs av Oy Woikoski Ab (i fortsättningen Woikoski).

Kopiering, överföring, distribution eller lagring av hela eller delar av innehållet på webbplatsen i vilken form som helst är förbjudet utan Woikoskis samtycke.

Användning av pressmeddelanden och andra dokument som avsetts vara offentliga är tillåten i offentlig informationsförmedling under förutsättning att informationskällan anges.

Woikoskis webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Vi strävar efter att hålla informationen på webbplatsen felfri och tillförlitlig men kan inte ge några uttryckliga garantier för detta. Woikoski kan inte garantera att det inte finns virus eller andra skadliga komponenter på webbplatserna eller deras servrar.

Woikoski förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar av webbplatserna eller begränsa åtkomsten till dem. Woikoski garanterar inte tillgänglighet till sidor som är beroende av tredje parts verksamhet. Woikoski ansvarar inte för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller förmedlade skador på grund av användningen av webbplatsen eller på webbplatsen erbjudna tjänster eller avbrott i dessa, ej heller för förlorad rörelsevinst eller avbrott i affärsverksamhet, även om Woikoski skulle ha underrättats om möjligheten av sådan skada. Woikoskis ansvar är högst det ansvar som följer av obligatoriska stadganden i Finlands lag.

Genom att leverera material med anknkytning till webbplatsen t.ex. via e-post eller www-tjänster, förbinder du dig att följa följande villkor: (a) ditt material är inte olagligt eller på annat sätt olämpligt (b) innan du skickar in det har du vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillse att materialet inte innehåller virus eller andra destruktiva egenskaper (c) materialet är ditt eget eller du har obegränsad rätt ge det till Woikoski, och att Woikoski om det så önskar kan publicera materialet kostnadsfritt och/eller införliva materialet eller en del av det i sina egna produkter utan ansvars- eller betalningsskyldighet; och (d) du framställer inga krav mot Woikoski som grundas på det material du skickat in och du förbinder dig att gottgöra Woikoski för det utgifter som Woikoski eventuellt orsakas på grund av åtgärder som tredje part vidtar på grund av material som du skickat in.

På Woikoskis webbplatser finns det länkar till webbplatser som ägs eller upprätthålls av tredje part. Woikoski har ingen möjlighet att påverka innehållet på tredje parts webbplatser, och därför ansvarar Woikoski inte förnågot material som finns på tredje parts webbplatser.

Woikoski och namnen på de produkter som Woikoski tillverkar är Woikoskis varumärken eller registrerade varumärken. Även namn på företag och produkter som nämns på webbsidorna kan vara skyddade beteckningar för respektive innehavare. Åtkomst till våra webbplatser kan inte indirekt eller på annat sätt tolkas som licens eller medgivande att använda ett märke som finns på en webbsida utan skriftligt medgivande i förväg från Woikoski eller tredje part.

På dessa villkor tillämpas finländsk lag med undantag för stadganden om jurisdiktion. Eventuella tvister avgörs i Finland vid allmän domstol.

© Oy Woikoski Ab 2014. Alla rättigheter förbehålls.