Registerbeskrivning

1. Registerhållare

Oy Woikoski Ab
FO-nummer 0165735-4
PL 1
52020 WOIKOSKI
tfn 040 166 2023

2. Kontakt

tietosuoja@woikoski.fi

3. Registrets namn

 • SAP affärssystem
 • övervakning av egendom som hyrts ut till kund

4. Ändamålet för hantering av personuppgifter

Kundens personuppgifter kan hanteras för följande ändamål:

 • utförande av kundtjänst och skötsel av kundförhållanden
 • utveckling av kundtjänst
 • fakturering och inkasso
 • information
 • marknadsföring
 • statistik
 • utveckling av registerhållarens affärsverksamhet
 • kundenkäter och andra enkäter
 • andra motsvarande syften.

Den tekniska administrationen av systemet är utlokaliserad. Vår underleverantör har tystnadsplikt vad gäller personuppgifter.

5. Registrets datainnehåll

 • kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • personnummer
 • uppgifter som rör kundförhållandet såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, produktuppgifter
 • uppgifter som rör utförande av kommunikation och identitetsuppgifter såsom tillstånd och medgivanden till direktmarknadsföring och information
 • eventuella andra uppgifter som insamlats med kundens samtycke.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

 • kunduppgiftsblankett
 • Suomen Asiakastieto Oy
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ
 • kunden själv
 • med hjälp av cookies eller annan teknik.

Uppgifter som rör kunden erhålls med kundens entydiga samtycke (personuppgiftslagen 8 § 1 mom. 1 st.).

7. Regelmässigt överlåtande och överförande av uppgifter till land utanför EU eller Europeiska samarbetsområdet

Registerdata överlåts inte utanför EU eller EES-området.

8. Principer för registerskydd

Användarrätt till register som lagrats i datasystemet har endast de anställda hos Oy Woikoski Ab som behöver uppgifterna i sitt arbete. De har användar-id och lösenord. I inkassofall överlåts uppgifterna till inkassoföretaget.

Manuellt hanterade kunduppgifter förstörs på vederbörligt sätt.

9. Den registrerades rättigheter

Kunden kan om han eller hon så önskar kontrollera vilka uppgifter som lagrats i personregistret, förbjuda användningen av uppgifterna eller kräva att uppgifterna raderas eller ändras genom att skicka ett meddelande om detta till Oy Woikoski Ab.