Medicinska gaser

Med medicinska gaser avses gas eller gasblandning som klassificeras som läkemedel och vars användning grundas på farmakologisk verkan, och som är avsedd att administreras till patient för terapeutiskt, diagnostiskt eller profylaktiskt ändamål.

Iaktta säkerhetsanvisningarna för användning av gaser. Läs igenom skyddsinformationsblad och övriga anvisningar innan du använder gasen.

 

Vi är innehavare av försäljningstillstånd för följande gaser:

Medicinsk syrgas AWO 100 %, komprimerad

Bipacksedel, egenvårdsprodukt 
Bipacksedel, receptbelagd produkt 

Medicinsk syrgas AWO 100 %, kryogen

Bipacksedel 

Medicinsk luft AWO 100 %, komprimerad

Bipacksedel (PL) 

Medicinsk lustgas AWO 100 %, medicinsk gas, förvätskad

Bipacksedel (PL) 

Medicinskt karbogen AWO 5 %/95 %, komprimerad

Bipacksedel (PL) 

Medicinsk 5-gas lungfunktionsgas AWO, komprimerad

Bipacksedel (PL) 

Pulmonox AWO 0,1 %, komprimerad

Bipacksedel (PL) 

 

Utöver ovanstående medicinska gaser tillverkar och levererar vi på kundens begäran medicinska gaser som kräver dispens från Fimea.