Förvätskade gaser

Iaktta säkerhetsanvisningarna för användning av gaser. Läs igenom skyddsinformationsblad och övriga anvisningar innan du använder gasen.

När man behöver använda gas i stora mängder är det mer ekonomiskt och praktiskt att använda gas i förvätskad form. Flytande gas förångas till processgas i en förångare som är åtskild från tanken.

Tillvägagångssättet skiljer sig mellan olika produkter. Läs mer om transportmetoder för gaser.

Argon (LAR)

 • Användning: tillämpas i förångat tillstånd som gasformigt argon
 • Egenskaper: färglös, luktlös, mycket kall vätska (-186 °C), tyngre än vatten, kvävande, inert.
 • skyddsinformationsblad 

Syre (LOX)

 • Användning: tillämpas i förångat tillstånd som syrgas
 • Egenskaper: blåaktig, luktfri, mycket kall vätska (-183 °C), något tyngre än vatten, brandfrämjande, oxiderande.
 • skyddsinformationsblad 

Helium (LIH)

 • Användning: t.ex. upprätthållande av supraledningsförmåga, MRI-utrustning, förångat som heliumgas
 • Egenskaper: färglös, luktfri, mycket kall vätska (-269 °C), lättare än vatten, kvävande.
 • skyddsinformationsblad 

Koldioxid (LIC)

 • Användning: tillämpas i förångat tillstånd som koldioxidgas.
 • Egenskaper: koldioxid finns i flytande form i gasflaskor eller tankar
 • skyddsinformationsblad 

Gasol

 • Användning: Kolväteblandning av propan och butan, som används bl.a. vid skärning av stål, som motorgas och som bränngas t.ex. för uppvärmning. Kan fås som flask- eller tankleverans.
 • skyddsinformationsblad 

Kväve (LIN)

 • Användning: Tillämpas i förångat tillstånd som kvävgas. I vätskeform för nedkylning.
 • Egenskaper: färglös, luktlös, något lättare än vatten, mycket kall vätska (-196 °C), lättare än vatten, kvävande, inert.
 • skyddsinformationsblad